قیمت تراکتور اراک | 09155855594

قیمت تراکتور اراک   در تراکتور ها برای خنک نگه  داشتن موتور تراکتور ها سیستم خنک کننده قرار داده شده است .     خريد تراکتور اراک که این سیستم توسط نشانگری میزان آب موجود را نشان می دهند.   به این نکته توجه داشته باشید که در برخی از تراکتور ها نشانگر آب به […]